Peraduan Pendaftaran Kod Unik Tertinggi

Terma & Syarat

Penganjur:

Vinda Marketing (M) Sdn Bhd [313228-T] [“Penganjur”].

Peraduan: 

Peraduan Pendaftaran Kod Unik Tertinggi

Tempoh Peraduan: 

Peraduan ini sah dari 1hb Jun 2022 12:00am sehingga 30hb Jun 2022 11:59pm ["Tempoh Peraduan"]. Pihak Penganjur berhak untuk menggantung dan/atau menangguhkan Tempoh Peraduan dan/atau membatalkan/menamatkan Peraduan dan/atau menukar, meminda, memadam dan/atau menambah Terma dan Syarat Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Kelayakan:

Peraduan Pendaftaran Kod Unik Tertinggi terbuka kepada semua ahli Drypers Baby Club yang merupakan penduduk Malaysia berusia 18 tahun ke atas, kecuali pekerja dan ahli keluarga terdekat Vinda Marketing (M) Sdn. Bhd. ("Penganjur"), sekutunya, anak syarikat, agensi pengiklanan / PR dan pembekal.

Cara Penyertaan:

Peserta dikehendaki mengikuti langkah berikut untuk menyertai peraduan ini:

Langkah 1: Daftarkan mana-mana Kod Unik dari produk yang menyertai seperti di bawah:

Drypers Skinature NB66sDrypers Touch XXL36sDrypers Drypantz XL32s
Drypers Skinature S58sDrypers Wee Wee Dry NB64sDrypers Drypantz XXL32s
Drypers Skinature M44sDrypers Wee Wee Dry S58sDrypers Drypantz M60s
Drypers Skinature L38sDrypers Wee Wee Dry M52sDrypers Drypantz L48s
Drypers Skinature XL32sDrypers Wee Wee Dry L44sDrypers Drypantz XL42s
Drypers Touch S44sDrypers Wee Wee Dry XL36sDrypers Drypantz XXL36s
Drypers Touch M40sDrypers Wee Wee Dry XXL32sDrypers Classic Pantz S60s
Drypers Touch L34sDrypers Wee Wee Dry S82sDrypers Classic Pantz M58s
Drypers Touch XL30sDrypers Wee Wee Dry M74sDrypers Classic Pantz L48s
Drypers Touch XXL24sDrypers Wee Wee Dry L62sDrypers Classic Pantz XL44s
Drypers Touch NB80sDrypers Wee Wee Dry XL50sDrypers Classic S82s
Drypers Touch S70sDrypers Wee Wee Dry XXL40sDrypers Classic M72s
Drypers Touch M64sDrypers Drypantz S48sDrypers Classic L60s
Drypers Touch L54sDrypers Drypantz M44sDrypers Classic XL50s
Drypers Touch XL46sDrypers Drypantz L36sDrypers Classic XXL42s

Hadiah dan Pemilihan Pemenang

 1. 10 peserta dengan pendaftaran kod unik yang tertinggi akan dipilih sebagai pemenang.
 2. Setiap pemenang akan menerima (1 set) Hamper Produk Drypers sebagai hadiah seperti di bawah: (1 set) Hamper Produk Drypers as the prize as below:
  • 1 x Head to Toe with Avocado Extract 500ml,
  • 1 x Head to Toe with Fruity Complex 500ml and,
  • 2 x 40s Baby Wipes
 1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang bayaran balik / pampasan dalam mana-mana bentuk.
 2. Semua penyertaan mesti dibuat dalam tempoh masa 1st 1hb Jun 12:00 pagi hingga 30hbth Jun 2022 11:59 malam. Sebarang transaksi yang tidak termasuk dalam masa ini terbatal serta-merta.
 1. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian mengenai peraturan, kriteria pemilihan, keputusan dan semua perkara lain yang berkaitan dengan peraduan, keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad, terakhir dan tidak dapat dipertikaikan. Apa jua pertikaian dan / atau aduan melalui mana-mana jenis media tidak akan dilayan
 1. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan atau kelewatan yang disebabkan oleh faktor di luar kawalan Penganjur. 
 1. Pihak penganjur berhak mengganti sebarang hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis. 
 1. Hadiah yang ditebus tidak boleh dipindahmilik, dikembalikan, ditukarkan dengan wang tunai atau apa jua bentuk lain atas apa jua sebab. Hadiah yang ditebus mesti diterima seperti yang ditawarkan. 
 1. Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat dan peraturan rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak penganjur. 
 1. Pihak penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk meminda, membatal atau mengubahsuai syarat-syarat dan peraturan peraduan ini tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan para peserta akan terikat kepada perubahan tersebut. 
 1. Dengan mengambil bahagian dalam peraduan ini dan / atau memberi data peribadi anda kepada Penganjur, anda bersetuju, dan memahami Dasar Privasi yang terbabit kepada Terma dan Syarat ini dan anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda oleh Penganjur menurut Dasar Privasi tersebut.
 1. For any enquiries, kindly contact Consumer Careline 1-800-88-9988 or email to campaigns@vinda.com