Tonton video di bawah untuk lebih maklumat lanjut mengenai Keahlian Berperingkat!

Terma & Syarat Sistem Peringkat Keahlian Drypers Baby Club

 1. 1. Mata ganjaran Drypers Baby Club diperoleh dan dikumpulkan, secara khusus melalui pendaftaran kod unik daripada pembelian produk Drypers tertentu, dan melalui pembelian Produk Penjagaan Bayi Drypers tertentu di Vindamall. Mata ganjaran juga boleh diperolehi melalui aktiviti dalam kelab.
 2. Drypers berhak untuk menentukan atau meminda pemberian mata ganjaran Drypers Baby Club untuk setiap aktiviti tanpa notis terlebih dahulu.
 3. Peringkat Keahlian Drypers Baby Club:
  1. Peringkat Gold: Peringkat ini terpakai kepada ahli yang telah mengumpul antara 0 hingga 3,999 Mata Ganjaran Drypers Baby Club dalam tempoh 12 bulan.
  2. Peringkat Platinum: Peringkat ini terpakai kepada ahli yang telah mengumpul antara 4,000 hingga 8,999 Mata Ganjaran Drypers Baby Club dalam tempoh 12 bulan.
  3. Peringkat Diamond: Peringkat ini terpakai kepada ahli yang telah mengumpul 9,000 Mata Ganjaran Drypers Baby Club atau lebih dalam tempoh 12 bulan.
 4. Tarikh Pelancaran Sistem Keahlian Berperingkat: Sistem pemeringkatan akan dilancarkan pada 1 September 2023. Mulai dari tarikh ini, ahli boleh mula mengumpul Mata Ganjaran Drypers Baby Club terhadap status peringkat mereka.
 5. Peluputan Mata Ganjaran Drypers Baby Club: Mata Ganjaran Drypers Baby Club yang diperolehi oleh ahli tiada tarikh luput. Mata Ganjaran akan kekal sah sehingga digunakan atau keahlian ditamatkan.
 6. Tarikh Semakan Peringkat Keahlian: Tarikh semakan peringkat keahlian ditetapkan sebagai satu hari sebelum ulang tahun tarikh pendaftaran ahli. Pada tarikh ini setiap tahun, Mata Ganjaran Drypers Baby Club yang dikumpul oleh ahli akan disemak semula untuk menentukan status peringkat mereka untuk tahun seterusnya.
 7. Kenaikan dan Penurunan Peringkat Keahlian:
  1. Naik Peringkat Keahlian: Ahli akan dinaikkan ke peringkat keahlian yang lebih tinggi apabila mereka mengumpul jumlah Mata Ganjaran Drypers Baby Club yang diperlukan untuk peringkat tersebut dalam tempoh 12 bulan.
  2. Menurun Peringkat Keahlian: Jika ahli gagal mengumpul Mata Ganjaran Drypers Baby Club yang diperlukan untuk peringkat semasa mereka dalam tempoh 12 bulan, mereka akan diturunkan ke satu peringkat yang lebih rendah.
 8. Pengekalan Peringkat Keahlian:
  1. Pengekalan Peringkat Gold: Untuk mengekalkan status Peringkat Gold, ahli mesti mengumpul antara 0 hingga 3,999 Mata Ganjaran Drypers Baby Club dalam tempoh masa 12 bulan.
  2. Pengekalan Peringkat Platinum: Untuk mengekalkan status Peringkat Platinum, ahli mesti mengumpul antara 4,000 hingga 8,999 Mata Ganjaran Drypers Baby Club dalam setiap tempoh 12 bulan.
  3. Pengekalan Peringkat Diamond: Untuk mengekalkan status Peringkat Diamond, ahli mesti mengumpul 9,000 Mata Ganjaran Drypers Baby Club atau lebih dalam setiap tempoh 12 bulan.
 9. Faedah dan Keistimewaan:
  1. Setiap peringkat keahlian akan menawarkan faedah dan keistimewaan tertentu seperti yang ditetapkan oleh Drypers Baby Club.
  2. Manfaat dan keistimewaan yang berkaitan dengan setiap peringkat keahlian tertakluk kepada perubahan atas budi bicara Drypers Baby Club.
  3. Ahli harus merujuk kepada panduan Drypers Baby Club untuk senarai terperinci faedah dan keistimewaan yang khusus berdasarkan peringkat keahlian mereka.
 1. Ketidak-Boleh-Pindahan:
  1. Mata Ganjaran Drypers Baby Club dan status peringkat keahlian tidak boleh dipindahkan, bermakna bahawa mereka tidak boleh dipindahkan atau diberikan kepada individu lain.
  2. Mata Ganjaran Drypers Baby Club dan status peringkat keahlian tidak boleh ditukar untuk wang tunai, produk tidak tertentu, atau ganjaran tidak tertentu.
 2. Penamatan dan Penggantungan:
  1. Drypers Baby Club berhak untuk menamatkan atau menggantungkan keahlian ahli dan faedah serta keistimewaan yang berkaitan atas apa-apa pelanggaran terma dan syarat Drypers Baby Club atau atas apa-apa sebab lain yang dianggap wajib oleh Drypers Baby Club.
 3. Pindaan:
  1. Drypers Baby Club berhak untuk mengubah, meminda, atau mengemaskini Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa.
  2. Ahli akan dimaklumkan mengenai sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat melalui saluran komunikasi Drypers Baby Club.
 4. Undang-Undang Yang Mengawal Terma dan Syarat ini akan diperlihat oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengira prinsip konflik undang-undangnya.
 5. Dengan mengambil bahagian dalam sistem keahlian berperingkat, ahli mengakui bahawa mereka telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini.